Engineering Plastics

English Name Short Name
Acrylonitrile butadiene styrene ABS
Acrylonitrile Styrene Acrylate ASA
Epoxy Resin
Ethylene-vinyl acetate EVA
Polyamide 6 PA6
Polybutylene Terephthalate PBT
Polyethylene PE
Polystyrene PS
Polypropylene PP
Polyvinyl chloride PVC
Polyoxymethylene POM